Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sat, Jan 28th, 2017

Arbetsförmedlingen vill minska arbetslösheten bland utrikesfödda kvinnor

Sysselsättningsgraden är lägre bland utrikesfödda jämfört med inrikesfödda, särskilt låg är den bland utrikesfödda kvinnor. Arbetsförmedlingen har vid upprepade tillfällen visat att kvinnor och män inte tar del av arbetsmarknadspolitiska program och insatser i samma utsträckning. Det drabbar särskilt kvinnor med kort utbildningsbakgrund som bedöms stå långt från arbetsmarknaden.

Foto: Camilla Veide

Regeringen har nu med bakgrund till detta gett Arbetsförmedlingen uppdraget att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten kommer att öka andelen utrikesfödda kvinnor som arbetar eller studerar. Syftet är att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen för denna grupp. Fokus ska ligga på kvinnor med kort eller ingen utbildningsbakgrund och med begränsad erfarenhet av lönearbete i Sverige.

– De stora könsskillnaderna i deltagandet i arbetsmarknadspolitiska insatser och övergång till arbete efter etableringsuppdraget är inte acceptabla. Det är angeläget att andelen kvinnor som tar del av insatser och övergår till arbete ökar. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter till etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Källa: Regeringen

About the Author