Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Tue, Nov 29th, 2016

Att stärka de unga blir avgörande för fred och utveckling i Mellanöstern

Arabländerna kan uppnå betydande utvecklingsframsteg och stärka stabiliteten i regionen – om de snabbt prioriterar en politik som fokuserar på välbefinnande, produktivitet, självbestämmande och god medborgaranda hos den unga befolkningen. Det konstaterar årets arabiska Human Development Report: Youth and the Prospects for Human Development in a Changing Reality som FN: s utvecklingsprogram UNDP lanserade idag.

– Den våg av uppror som har svept över arabvärlden sedan 2011 har visat att vi inte längre kan behandla ungdomar som en passiv generation, säger Sophie de Caen, tillförordnad chef för UNDP:s regionala byrå för arabstaterna.

– Idag är regionens ungdomar mer välutbildade, mer uppkopplade och mer rörliga än någonsin tidigare. Arabländerna kan få en enorm demografisk utdelning av sina unga om de ger dem mer kapacitet och öppnar upp fler möjligheter för dem, menar Sophie de Caen.

Aldrig tidigare har regionen haft en så stor andel ungdomar; personer i åldrarna 15-29 utgör cirka 30 procent av befolkningen, eller drygt 105 miljoner människor. I en region där en mycket stor del av befolkningen ännu inte har fyllt 30 år förutspår rapporten att satsningar på just ungdomar kommer att vara avgörande för åtminstone de två kommande decennierna.

Källa: UNHCR

Källa: UNHCR

Krypande framsteg

I rapporten konstateras att alla arabländer gjort framsteg på skalan som kallas Human Development Index (HDI) mellan 1980 och 2010, en utveckling som främst drivits fram genom investeringar i utbildning och hälsa, medan intäkterna i många länder har fallit efter. Men rapporten visar också att den globala finansiella och ekonomiska krisen 2008-2009, i kombination med politisk instabilitet sedan 2011 har haft en negativ inverkan på mänsklig utveckling i regionen. Den genomsnittliga årliga ökningen i HDI bromsades ned till mindre hälften mellan 2010 och 2014 i förhållande till HDI-ökningen mellan 2000 och 2010.

Växande ojämlikhet

En parallell analys av HDI-data visar att ojämlikheterna ökar i arabländerna. Regionen har en genomsnittlig förlust på 24,9 procent när HDI justeras för ojämlikhet, vilket är högre än världsgenomsnittets förlust på 22,9 procent. Ojämlikheten är störst i utbildningens del av ojämlikhets-justerad HDI (cirka 38 procent).

Ökade konflikter

Rapporten varnar för att ökade nivåer av väpnade konflikter bryter isär samhällsstrukturen i arabvärlden och leder till stora förluster av liv inte bara bland soldater, utan även bland civilbefolkningen. Konflikter tillintetgör ekonomiska framsteg genom att förstöra resurser, kapital och arbetskraft. Mellan 2000-2003 och 2010-2015 steg antalet väpnade konflikter och våldsamma kriser från fyra stycken till elva, och många av dem är mycket utdragna.

Arabvärlden är hem till bara 5 procent av världens befolkning men har bevittnat 17 procent av världens konflikter mellan 1948 och 2014 och 45 procent av världens terroristattacker under 2014. Samma år var regionen hem till över 57 procent av alla världens flyktingar inklusive palestinska flyktingar fördrivna som resultat av en av de mest varaktiga territoriella dispyterna i modern historia.

Exkludering och ojämlikhet problem för unga

Mot denna bakgrund visar rapporten att unga möter oerhört stora hinder. Arbetslöshet är ett av dem. Regionen har inte lyckats översätta utbildningsframgångar till anständiga jobb för ungdomar i takt med befolkningstillväxten, vilket kan underblåsa sociala och ekonomiska spänningar i regionen. År 2014 var arbetslösheten bland ungdomar i arabvärlden nästan 30 procent, över två gånger det globala genomsnittet på drygt 14 procent. Enligt beräkningar kan situationen komma att försämras ytterligare. Rapporten varnar för att ekonomierna i arabregionen inte kan generera de 60 miljoner nya jobb som krävs innan 2020 för att stabilisera ungdomsarbetslösheten.

Svagt politiskt engagemang

Rapporten understryker att under de senaste fem åren har ungdomar blivit en katalyserande förändringskraft i regionen. Fler ungdomar har höjt sina röster mot sitt ekonomiska, sociala och politiska utanförskap, och ungdomsledda uppror aktualiserar det akuta behovet av reform. Men, konstaterar rapporten, det politiska deltagandet bland ungdomar är fortfarande begränsad till informella kanaler, trots avsaknaden av rättsliga eller institutionella hinder för formellt deltagande.

Genomträngande diskriminering av kvinnor

I linje med tidigare HDR-rapporter för regionen understryker årets rapport hur djupt rotad diskriminering av kvinnor är. Kulturella uppfattningar och traditioner, tillsammans med många rättsliga hinder, fortsätter att motverka kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta och till fullo använda sina färdigheter.

Vägar från frustration till radikalisering

Sammantagna kan faktorerna ovan skapa en övergripande känsla av utanförskap och brist på möjligheter. Många unga människor i regionen är frustrerade, marginaliserade och står utanför institutioner och övergångar som är nödvändiga för att påbörja vuxenlivet på ett meningsfullt sätt. Flera opinionsundersökningar visar att den överväldigande majoriteten av ungdomar i arabvärlden inte har någon lust att engagera sig i våldsamma extremistgrupper eller aktiviteter. De förkastar våld och det de extrema grupperna står för. Men undersökningarna visar också att det finns en aktiv minoritet som är öppen för att delta i våldsamma grupper. Om missnöjet växer kan våldsam radikalisering och våldsam extremism bli en följd, något som kan orsaka enorma skador i arabländerna.

Rapportens slutsatser: En ny utvecklingsmodell behövs.

Dagens ungdomar i arabvärlden bär dubbla bördor på sina axlar. De har dels ansvar för sina egna liv, men de är också en avgörande faktor för hur regionen kommer att lyckas framöver, menar rapporten. Att stärka unga är därför inte bara om ett moraliskt ansvar utan om en nödvändig insats för regionens framtid.

Enligt rapporten har den ”dämning som brast” år 2011 exponerat tre sammanlänkade kriser i regionen: på statsnivå, på ekonomisk nivå och på politisk nivå. Framsteg under de närmaste 10 åren kommer att hänga på hur insatserna rör sig längs alla tre dimensioner, menar rapporten. Lösningar för var och en av dessa kriser är välkända; utmaningen ligger i genomförande och i att inkludera ungdomar i alla steg.

Den arabiska Human Development Report 2016 efterlyser en ny ungdomsinriktad utvecklingsmodell som fokuserar på att både bygga ungas förmåga och utöka möjligheterna för dem. Det förstnämnda kräver reformer i politik och grundläggande tjänster som påverkar unga människors utbildning, hälsa och förmåga och vilja att tjäna sitt uppehälle. Det senare tar sig an utmaningar på makronivå: institutioner som möter ungdomar när de försöker delta på ett meningsfullt sätt i formella politiska sfärer, uttrycka sina åsikter och utöva sin rätt till civilt ansvarstagande, och när de försöker bryta sig ut ur arbetslösheten. Rapporten tar också upp insatser för att minska ojämlikheten, för att alla ungdomar ska kunna uppnå sin fulla potential.

Rapporten ser fred och säkerhet på nationell och regional nivå som en förutsättning för ungdomars utveckling, och ungdomars roll i fredsbyggande insatser som avgörande för att uppnå hållbar fred.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>