Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sun, Feb 1st, 2015

Att vara icke-heterosexuell, icke-ciskönad i Egypten, del ett

I Egypten inledde revolutionen 2011 möjligheten till ett nytt samhälle, mer öppet för olika områden som rör mänskliga rättigheter. Trots detta ser vi idag en regim som slår ner på oliktänkande, både politiskt och på dem som inte överensstämmer med samhälleliga och kulturella normer om sexualitet och könsuttryck. I den första av tre debattartiklar skriver Magdalina Williams om att leva i ett sådant samhälle, och vad som behöver göras för förbättringar.

Egyptian_homosexual_ostraca

Ostrakon från konungarnas dal, visandes två män idka samlag.

Överlevnad och hinder

Sexuell läggning avser varje persons förmåga till djupgående känslomässig koppling, attraktion och sexuell dragning, och vilja att ingå i intima och sexuella relationer med en eller flera individer av olika kön eller samma kön eller mer än ett kön. ”Könsidentitet” avser varje persons djupt kända interna och individuella erfarenhet av kön, som inte nödvändigtvis motsvarar det kön som tilldelats vid födseln. Det inkluderar även den personliga känslan av kroppen (vilket kan innebära, om individen själv vill, modifiering av det kroppsliga utseendet och/eller funktion genom medicinsk, kirurgisk eller annan väg) och andra uttryck för kön, inklusive klädsel, tal och manér.

Personer med icke-heteronormativt köns- och sexualitetsuttryck eller identitet är personer som inte överensstämmer med den traditionella heterosexuella normen, och inkluderar många uttryck och identiteter som både inkluderar, men också expanderar bortom, HBTQI (Homo-, Bi-, Trans-, Queer- och Intersexuella). Dessa grupper av människor faller under ett enormt förtryck som utövas av både samhället och regimen i Egypten.

Historiskt sett har människor med icke-heterosexuell läggning och könsidentitet varit närvarande och finns väl dokumenterade i olika kulturer och civilisationer. Dessutom har de i en del av dem varit dyrkade och högt respekterade. Familjebildning som den ser ut idag har aldrig varit densamma genom historien eftersom det är socialt, religiöst och kulturellt konstruerat.

I Egypten, en av de tidigaste civilisationerna, var olika former av sexualitet dokumenterad på ostraka [Redaktörens notis: ostrakon är en arkeologisk term för en bit av en krukskiva] daterat från Ramses tid, som anses skildra hastigt målade bilder av både homosexuella samt heterosexuella relationer. Även duon Khnumhotep och Niankhkhnum, manikyrister i kung Niuserres palats under femte dynastin av egyptiska faraoner, spekuleras ha varit homosexuella baserat på en skildring  av dem där de omfamnar varandra, näsa mot näsa, i deras gemensamma grav.

Europas historia, Egyptens nutid

Mångfaldens erkännande och den icke-diskriminering som existerade i många forntida civilisationer blev starkt påverkad och till och med helt omvänd av de västländer som koloniserade världen under de senaste århundradena under den västerländska kyrkan som införde ett mer konservativt och diskriminerande socialt och rättsligt system som fortfarande är närvarande i dag, och förtrycker sexuell mångfald i de moderna staterna.

Även om moderna Egypten idag inte har någon uttalad lag som kriminaliserar homosexualitet, så används dock prostitution, moral- och hädelselagar mot icke-heteronormativa grupper. Dessutom kan också andra anklagelser åberopas av polisen, som illegal sprit- och/eller droghandeln, eftersom hela den sociala synen på sådana grupper fortfarande är förknippad med ”syndiga” handlingar med anor  som sträcker sig tillbaka ända till medeltiden i Europa.

Icke-heteronormativa människor har också nyligen använts som ett politiskt verktyg för att underminera den islamistiska oppositionen genom att porträttera staten som väktare av offentlig dygd och distrahera allmänheten från verkliga politiska- och samhällsfrågor.

Mubaraks regim var först med tillslag mot sexuellt och könsligt normavvikande människor; ”Queen Boat”-incidenten 2001 – då 52 män greps och åtalades för deras sexuella läggning och könsidentitet – är ett bra exempel för regimens ständiga besatthet med dess religiösa legitimitet och för människors kontinuerliga stöd för sådana extrema homofobiska handlingar utförda av staten.

President El-Sisi fortsätter trenden

Den nuvarande regimen i Egypten är också frekvent med tillslag mot icke-heteronormativa människor, vanligtvis av samma, tidigare nämnda, skäl. Detta inleddes omedelbart efter militärkuppen, i juli 2013, och sedan oktober, 2013, har mer än 150 dokumenterade män och transpersoner gripits och åtalats. Dessutom kan en ny trend noteras, sedan media har lagts till som en strategisk aktör för att generera ett tillstånd av allmän homofobisk hysteri, medan säkerhetssektorn producerar förtryck; olika tidningar och tv-kanaler används för att följa med polisen olagligt under dess razzior mot icke-heteronormativa och fotograferar filmar dem i förödmjukande inofficiella videoförhör redan innan deras officiella förhör kan göras, detta för att mobilisera och skapa en offentlig motivering för polisen att fortsätta dess förtryck av sådana grupper.

Följaktligen har mainstream media underlåtit att följa journalistisk etik och media används ofta som ett verktyg för att främja regimens åsikter med extrem brist på öppenhet och trovärdighet. Således har sociala medier ökat i betydelse som alternativet till traditionell media genom välkända, brett använda digitala plattformar, vilka fungerar som verktyg för social förändring och mobilisering av positiv gemenskap. Sociala medier ger också en virtuell värld för att uttrycka åsikter fritt i många känsliga ämnen som kanske inte diskuteras i den fysiska världen. Men när det kommer till icke-heteronormativ, sexuell- och könsmångfaldig kunskap och förståelse, finns det alltid en annan barriär vilket är det faktum att denna kunskap huvudsakligen har utvecklats i västländer vilket gjort att den terminologi som används i sådana frågor är mycket västerländsk och ofta ovidkommande i en österländsk kultur. Media och politiker i Mellanöstern har utnyttjat problemen med denna västerländska centerism för att påstå att sådana grupper inte finns i österländska samhällen och att dessa värderingar importeras från västerländska sammanhang som inte matchar österländsk kultur, tradition eller religion.

Revolutioner och rättigheter

Revolutioner definieras av grundläggande förändringar av makt eller organisatoriska strukturer som sker på en relativt kort tid; politiska revolutioner är huvudsakligen drivna av sociala och ekonomiska skäl, och det är också vanligen följt av en samhällsförändring som kännetecknas av en stark mottaglighet för all form av inflytande.

I Egypten öppnade den så kallade ”25e januari revolutionen” dörrarna för mer samhällelig mottaglighet för olika ämnen som rör mänskliga rättigheter. De universella, ömsesidigt beroende, odelbara och inbördes förbundna mänskliga rättigheter som fastställts i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som följaktligen utarbetats i andra människorättsinstrument, såsom den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och andra centrala instrument för mänskliga rättigheter, bekräftar att alla människor är födda fria och lika i värde och i de rättigheter de äger, samt att alla har rätt till alla de rättigheter och friheter som uttalas i förklaringen, utan åtskillnad av något slag, såsom etnicitet, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, härkomst eller ställning i övrigt. Följaktligen kan diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet inte accepteras och anses vara en enorm kränkning av de mänskliga rättigheterna.

Fortsättning följer…

Denna artikel är översatt från engelska till svenska av Joel W. Abdelmoez

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>