Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Tue, Jan 20th, 2015

Kvinnornas strid i Kobani

Tre år har passerat sedan kriget bröt ut i Syrien. Hösten 2014 benämns som en alldeles särskild tid av sammandrabbningar och har fått benämningen ”Kobani” för den heroiska kamp kvinnorna där representerar. Mitt hjärta fylldes med hopp för kvinnors frihet och frigörelse då jag hörde om hur damerna där vägrade bli offer och höjde sina vapen. 

När Kobani och dess närliggande kantorer, Efrin och Jazire som kontrolleras av PYD – en syrisk gren av PKK – röstade igenom ett lagförslag gällande kvinnors säkerhet, i november 2014, läste jag med stor förväntan varenda punkt på propositionen. Det var oerhört glädjande om mina medsystrars kamp inom Kobani nu äntligen börjat visa resultat och om en utbrytning från de lagar och relationer som kedjat dem till det patriarkala systemet nu skulle ha initierats.

Eller var striden ännu inte vunnen? Var detta endast en lag, en i raden av så många, som upprätthåller kvinnornas underkastelse.

image_8_s

Varför studera lagförslag?

Lagarna i varje samhälle representerar förhållandet mellan olika klasser och av dess skikt. Lagarna i det feodala samhället skiljer sig, till exempel, från dem i ett borgerligt. Regeringen och polisen kunde också alltid luta sig tillbaka mot lagboken i länder där slaveri och apartheid rådde, under vissa epoker av historien. Men när förhållandet mellan olika klasser och grupper har ändrats måste även jurisdiktionen förnyas.

Om vi därför önskar få inblick i vilka intentioner lagstiftarna i ett samhälle har, och vilken riktning de avser att föra massan, ger studier av lagförslag och lagsamlingar denna förståelse då det är en direkt reflektion av hur maktrelationerna ter sig.

En inblick i kvinnoskydds lagförslaget

Inledningsvis, som en förklarade paragraf innan själva artiklarna staplas upp, argumenterar författarna för vikten av kvinnors frihet. De hänvisar till kvinnans roll inom familjen och i nästa steg familjens roll samhället i den kurdiska nationen.

Upphovspersonerna undviker att använda ord som att kvinnor är individer och utgör halva befolkningen, utan väljer istället att beskriva dem bara i termer gällande dem som familjekomponenter och ur det perspektivet diskuterar kvinnors frigörelse.

Med övertygelsen att kvinnan utgör grundstenen i familjesystemet i formationen av samhället; kvinnors frihet är en förutsättning i bildningen av ett fritt och demokratiskt samhälle.

Denna uppfattning återfanns i flera olika artiklar av proposition. Artiklar som handlar om familjen, äktenskap, skilsmässa och vårdnad är mer återhållsamma och uttrycker fler begränsningar än artiklar vilka berör rätten att vittna i domstol. Poängen är att kvinnors frihet inte är fullständigt önskvärt, bara till den punkt det inte strider mot traditionella familjevärderingar, med tanke på att mannen är familjens överhuvud, där moderskap är kvinnans främsta plikt.

image2_s

I artikel 14 står:

Båda parter måste vara överens om skilsmässa och skilsmässa kan inte komma till stånd om bara en part önskar det.

Denna artikel kan förefalla progressiv och skyddande, eftersom den ger kvinnor rätten att tillstyrka eller avstyrka skilsmässa, men verkligheten ser annorlunda ut.

Med den patriarkala strukturen i åtanke i Kobanis samhälle och det faktum att kvinnors roll är av underlägsen art, erbjuder denna lag i praktiken ej mycket hjälp. Om lagstiftaren hade intentionen att garantera kvinnor frihet och jämlikhet, inte då bara i ord utan även i verkligheten, vore de önskvärda modifieringarna till exempel, att om en kvinna initierar skilsmässa, räcker det med enbart hennes vilja för att verkställa detta. För att en sådan öppning ska skapas, är det nödvändigt att denna typ av positiv diskriminering äger rum, med syfte att frigöra kvinnor från detta historiska förtryck.

image_5_sArtikel 18 skyddar traditionella familjen från alla relationer utanför äktenskapet:

Stränga straff avses för äktenskapsbrott oavsett kön.

Endast genom att beskåda vikten lagstiftarna fäster vid att rädda den traditionella familjen kan vi förstå varför äktenskapsbrott betraktas som en lagförseelse och varvid det måste straffas strängt.

Artikel 25, begränsar mödravårdnaden tills barnen blir 15 år gammal.

Pekar inte att fadern får oinskränkt omvårdnad för barnen efter 15 års ålder på att man vill bibehålla honom i rollen som den ultimata ledaren för familjen?

jpg_large_s

Låt oss titta på en artikel som diskuterar det sociala livet. Artikeln säger:

Kvinnor har rätt att bilda egna politiska, kulturella, medborgerliga, ekonomiska och kvinnorättsorganisationer, förutsatt att detta inte strider mot deras sociala skyldigheter.

Vad de sociala skyldigheterna innebär, lämnas öppen för tolkning, som i realiteten kan leda till restriktioner för kvinnoorganisationerna.

Sammanfattningsvis
, även om denna proposition har vissa positiva aspekter – som att göra polygami olagligt och upprättandet av lika rättigheter för män och kvinnor att vittna i domstol – som ligger före andra muslimska länder som Iran, är detta lagförslag inte emancipatorisk och kommer att bidra till Kobani-kvinnornas frihet från ett historiskt förtryck.

Publicerad 2015-01-19 20:15 Författare Alieh Bahari

image._oath_s

 

 

 

 

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>