Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sun, Jan 15th, 2017

Migrationsverket JO-anmäls för schablonartade åldersuppskrivningar

En grupp inom nätverket “Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!” har nu JO-anmält Migrationsverket för dess schablonartade åldersbedömningar av asylsökande barn.

I samband med asylutredningar av asylsökande barn är det vanligt att Migrationsverket skriver upp de asylsökandes ålder så att de anges vara 18 år gamla och därmed kan betraktas som vuxna. Under oktober och november har 1 077 asylsökande fått sin ålder uppskriven. Rutinerna och reglerna för detta är inte tydliga och lämnar stort utrymma för godtycke. Bland annat har handläggare gjort åldersbedömningar enbart på skriftligt underlag utan att ens träffa den asylsökande.

Handläggarnas kompetens och erfarenhet av tonåringars snabba utveckling varierar, och det är oklart vilka riktlinjer de har. Därmed är risken stor att godtyckliga åldersbestämningar får avgörande betydelse för de asylsökande ungdomarna. Om de inte får asyl i Sverige kan de utvisas som vuxna, och om de får asyl så kommer de även då att betraktas som vuxna, omplaceras till vuxenförläggningar och riskera att förlora skolmöjligheter, gode män och annat vuxenstöd.

JO-anmälan innehåller exempel på hur de asylsökandes ålder skrivits upp utan godtagbar motivering. Exemplen visar bland annat hur:

– Den sökandes ålder bestäms utifrån räkne- eller skrivfel som gjorts av Migrationsverkets handläggare.

– Foton och annan dokumentation från uppväxttiden avfärdas, och syskons ålder inte jämförs med varandra.

– Formella födelsebevis eller andra dokument avfärdas som förfalskade utan annan motivering än att förfalskningar är vanliga.

– Den sökandes ålder skrivs upp med upp till 7 år, helt i strid med professionella bedömningar från lärare och andra.

– Medicinsk åldersbestämning (tandundersökning) beställs och visar på att sökanden är högst så gammal som han angett, men åldern skrivs ändå upp.

Till detta kommer ett mycket stort antal andra fall där den asylsökandes ålder har skrivits upp till 18 utan motivering eller med en enkel hänvisning till att hen inte har kunnat bevisa sin ålder. Detta är anmärkningsvärt, eftersom det är omöjligt att entydigt bevisa sin ålder om man inte har godkända papper. Många av flyktingbarnen är uppvuxna som papperslösa flyktingar i Iran och har aldrig haft några papper som kan verifiera åldern eller gått i någon skola som skrivit dokument om sina elever. Andra har haft papper men förlorat dem under flykten.

Migrationsverket skriver att den sökande har att göra sin ålder sannolik, men kräver i praktiken en typ av bevis som i och med själva flyktingsituationen ofta är omöjliga att uppbringa. Hänsyn tas inte till andra faktorer som gör åldern trolig, och inte heller till den sökandes egen berättelse, trots att Migrationsverket uttryckligen anger att detta ska göras. Migrationsverket anger också att situationen vid tvivel ska tolkas till den sökandes fördel. Det är uppenbart att så inte görs.

Med tanke på det allvarliga säkerhetsläget i flera av de länder dit asylsökande utvisas efter avslag (exempelvis Afghanistan) är det mycket viktigt att inte minderåriga barn skickas dit. Det strider också mot barnkonventionen att neka skolgång och vuxenstöd åt de barn som befinner sig i Sverige. Därför är det absolut nödvändigt att i tveksamma fall hellre fria än fälla, och inte skriva upp de asylsökande ungdomarnas ålder om det inte är helt entydigt bevisat att de faktiskt är äldre än de ålder de angett.

Läs den fullständiga anmälan, med identifierande uppgifter raderade.

Uppropet Stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna! har 6000 undertecknare. Facebook-gruppen har 2000 medlemmar Hemsida med mer information

Ett stort antal läkare, forskare och andra motsätter sig den nya asyllagstiftningen och dess följder. Vi anser att särskild hänsyn måste tas till de ensamkommande tonåringarna med afghansk bakgrund.

Källa: hämtat från https://stoppautvisningarna.blogspot.se/ med redaktörens tillstånd.

About the Author

- Ingrid Eckerman, initiativtagare till uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! www.eckerman.nu