Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sat, Nov 19th, 2016

Modern Korantolkning

I texten ”Are Human Rights Compatible with Islam?” undersöker Riffat Hassan mänskliga rättigheter, främst frågan om kvinnors rättigheter, i relation till det muslimska samfundet. Jag ämnar här undersöka de tolkningar Hassan använder sig av för att komma fram till sin tes.

800px-Quran__Tunisia_s

Texten börjar med att introducera deklarationen om de mänskliga rättigheterna som utvecklat i enlighet med en västerländsk historisk och idéhistorisk utveckling. Vidare menar Hassan att det finns en diskurs kring de mänskliga rättigheterna som ett sekulärt projekt som inte fungerar inom ett religiöst system, vilket skulle betyda att deklarationen är oförenlig med ett icke-sekulärt muslimskt samhälle. Denna fråga är inte direkt densamma som frågan om Islams ”förenlighet” med de mänskliga rättigheterna, men det är en poäng som ofta lyfts av sekulära förespråkare.

Hassan lyfter tidigt att det finns många källor till Islamisk tradition, men framhäver att Koranen är den viktigaste och fokuserar sin argumentation i huruvida Koranen, snarare än Islam generellt, är förenlig med mänskliga rättigheter. Eftersom ḥadīth-texter, fiqh, tafsīr, sunnah, och andra källor ofta associeras med klassisk korantolkning – deras framväxt har gått jämte dominanta Korantolkningar, och uppstått under beskydd av den politiska makten – så kan detta fokus på Koranen ses som tecken på en modern Korantolkning. Detta möjliggör för tolkning utan påverkan ifrån tidigare generationers mer konservativa tolkningar.

Med hänvisning till Koranen så listar Hassan grundläggande rättigheter som hon menar att Koranen garanterar, varav den första är rätten till liv. Här refererar Hassan till 6:151 och 5:32, men tydliggör inte i vilken version eller översättning. Däremot citeras senare en del i översättning av Yusuf Ali, och till skillnad ifrån andra populära översättningar kan det märkas att Yusuf Ali  skriver att Gud har förklarat livet heligt (eng. sacred). Denna olikhet mellan översättningar kommer troligtvis ifrån den delade roten mellan ḥarām (förbjudet) och ḥaram (heligt), och det kan antas att Hassan av detta skäl använder sig av Yusuf Alis översättning, eftersom det inte bara framhålls att det är förbjudet att ta ett liv utan också att livet i sig beskrivs som heligt, vilket alltså stärker hennes tes.

Under stycket ”Right to Freedom” visar Hassan på en annan tolkning som är tydligt modernistisk, nämligen synen på Koranen som helhet – det vill säga, en holistisk syn. Specifikt diskuteras här slaveri och hur Koranen återkommande uppmuntrar till frigörande av slavar, och att trots att det inte explicit förbjuds så kan helheten av Koranens verser om slaveri läsas som ett sätt att ”fasa ut” fenomenet.

Hassan avslutar med att – istället för att konstatera att mänskliga rättigheter är (eller inte är) kompatibla med Islam – belysa att kvinnor må diskrimineras i många muslimska länder, men att Koranen faktiskt garanterar kvinnor rättigheter, och betraktar män och kvinnor som jämlikar. Genom att visa på skillnaden mellan hur kvinnor i praktiken behandlas och vad (i hennes tolkning) Koranen säger om kvinnors rättigheter, så framgår att det, som tidigare nämnt, att Koranen inte är den enda källan för att etablera praxis – även om hon också menar att en delförklaring till kvinnors status i ”Arab-Islamisk kultur” kommer ifrån icke-muslimskt håll. Däremot framgår det samtidigt att Hassan gärna fokuserar på just Koranen, eftersom den (igen i hennes tolkning) lägger mer fokus på rättvisa än något annat. Därför kan Hassans tolkning ses som en till stor del modernistisk tolkning, som frångår mycket av vad tidigare generationer muslimska tänkare och rättslärda har etablerat, i form av fiqh, tafsīr, och andra källor.

About the Author

- Contributor and co-founder of MENAtidningen.se, and former Director of Studies for Middle Eastern Studies at Stockholm University. Graduate student at the University of Cambridge, researching feminist activism in Saudi Arabia and Egypt. Mostly writes about Arab media, gender, politics and popular culture.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>