Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Tue, Oct 11th, 2016

Nu genomförs EU:s omarbetade asylprocedurdirektiv

Regeringen har beslutat om en proposition med de sista lagändringar som behövs för att genomföra EU:s omarbetade asylprocedurdirektiv. Syftet med direktivet är att se till att alla medlemsstater i EU behandlar asylansökningar på liknande sätt. Direktivet ska se till att beslut om skydd fattas snabbare, är mer rättvisa och håller högre kvalitet.

Den svenska lagstiftningen ligger redan till stora delar på den nivå som direktivet kräver. Men på vissa områden måste svensk lag kompletteras för att Sverige fullt ut ska leva upp till direktivets krav:

  • Om Migrationsverket har fattat beslut om avvisning med omedelbar verkställighet och beslutet överklagas ska migrationsdomstolen pröva om verkställigheten ska avbrytas tills vidare. Beslutet om avvisning får då inte verkställas innan prövningen har gjorts. Samma sak ska gälla om ett beslut att inte bevilja ny prövning överklagas och frågan om ny prövning inte har avgjorts tidigare. I dag avbryts verkställigheten inte om beslutet överklagas.
  • Den asylsökande har rätt att få ett offentligt biträde om Migrationsverket beslutar att inte bevilja en ny prövning efter att ett beslut har överklagats. Detta gäller om den som överklagar befinner sig i Sverige och det inte är uppenbart att överklagandet inte kommer att bifallas. I dag finns inte någon sådan rätt till offentligt biträde.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

har-euparlamentet-eu-parlamentkalla

Källa: Eu-parlamentet

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>