Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, Mar 9th, 2020

Ny strategi för Sveriges samarbete med UNHCR

Regeringen har fattat beslut om en ny strategi för Sveriges samarbete med FN:s flyktingorgan, UNHCR, för perioden 2020 – 2023. Strategin tar ett helhetsgrepp om det breda samarbetet mellan Sverige och UNHCR och understryker vikten av effektivitet och samarbete mellan olika aktörer för att kunna hantera de allt större humanitära behoven. Sverige är UNHCR:s fjärde största givare och den absolut största givaren av flexibel finansiering som möjliggör för organisationen att svara upp mot hastigt uppkomna eller underfinansierade kriser.

Minister för internationellt utvecklingssamarbete. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

I en värld med allt fler människor på flykt är UNHCR en viktig partner för att bidra till regeringens mål med det humanitära biståndet – att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor.

 Idag får FN:s flyktingorgan UNHCR ungefär hälften av den finansiering som de behöver för att möta utmaningarna med ökade flyktingströmmar. I Sveriges nya strategi ska vi arbeta för att effektivisera deras arbete och för att få fler länder att ta ett ökat ansvar, säger Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sverige och UNHCR har ett fyraårigt strategiskt partnerskapsavtal där Sverige från 2018 till 2021 bidrar med totalt 3480 Mkr i flexibel finansiering, dvs i genomsnitt 870 Mkr/år. Därutöver bidrar Sida med direkt stöd om ca 250 Mkr/år till specifika humanitära kriser.

FN:s flyktingorgan UNHCR (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees) har et

t globalt mandat att leda och samordna internationella ansträngningar för att skydda flyktingars rättigheter, bistå flyktingar samt verka för varaktiga lösningar av flyktingsituationer.

 

About the Author