Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Sat, Feb 24th, 2018

Osäkerheten med medicinska åldersbedömningar

Osäkerhetsfaktorerna med MR knäled är alltför stora för att med tillräcklig säkerhet kunna användas som enda eller huvudsaklig metod att avgöra om en asylsökande ungdom är över eller under 18 år. Att schablonartat gå efter den medicinska åldersbedömningen är inte att ge den asylsökande en individuell och rättssäker bedömning.

Ett snitt ur magnetkameraundersökning (MR) av knäled hos asylsökande. Enligt utlåtandet är tillväxtzonerna slutna.

Europarådet rekommenderar att ”benefit of the doubt”, hellre fria än fälla, används i tveksamma fall. Med det bristande kunskapsläge som idag finns borde det räcka med att en av undersökningarna visdomstand – knäled visar omognad för att barnet ska anses underårigt. Om granskarna har olika åsikter om mognadsgrad ska den gälla som är till störst fördel för den asylsökande.

Vid en individuell sammanvägd bedömning måste socialsekreterares, lärares, läkares och barnpsykologers intyg värderas minst lika högt som den medicinska åldersbedömningen. Dokument som skolbetyg, vaccinationsintyg och tazkira måste ingå i värderingen.

Jag grundar min åsikt på följande fem punkter:

  1. I en sammanvägd bedömning ska hänsyn tas också till andra uppgifter än magnetkameraundersökning (MR) av knäled.
  2. Det finns inte visat att metoden MR knäled har tillräcklig vetenskaplig evidens för att användas i rättsmål.
  3. Den ”population” som de asylsökande ungdomarna jämförs med består av några tiotal franska och tyska pojkar.
  4. För den individuella bedömningen är det viktigt att veta om vederbörande tillhör den grupp där granskarna har tolkat bilderna olika.
  5. Okunskapen är stor om hur gammal en individ är när hans eller hennes knäled mognar.

För att komma fram till dessa punkter har jag granskat den diskussion som pågått i Läkartidningen, Svenska Dagbladet m.fl. media sedan 2015.

En sammanställning av granskningen finns på hemsidan https://stoppautvisningarna.blogspot.se/2018/02/om-aldersbedomningar-av-asylsokande.html .

Information och många länkar finns på https://stoppautvisningarna.blogspot.se/p/aldersbedomningar.html .

Många exempel på bristerna i Migrationsverkets utredningar finns här https://stoppautvisningarna.blogspot.se/p/migrationsverket.html .

Källa: hämtat från https://stoppautvisningarna.blogspot.se/ med redaktörens tillstånd.

About the Author

- Ingrid Eckerman, initiativtagare till uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! www.eckerman.nu