Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, Feb 14th, 2022

Regeringens återrapportering till FN:s barnrättskommitté missvisande

”Regeringens kombinerade sjätte och sjunde periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter år 2021 är en skönmålning vad gäller barn på flykt. Den beskriver den tänkta byråkratiska processen och inte det verkliga utfallet. Detta bör FN:s barnrättskommitté göras uppmärksam på.”

Birgitta Göransson talar vid boksläppet i Göteborg 31 oktober 2021. Foto Jan Kwarnmark.

Så avslutar Birgitta Göransson sin text om hur Sverige underlåter att tillämpa barnkonventionen för barn på flykt.

Birgitta Göransson är psykolog och f.d. kriminalvårdsdirektör. I sitt arbete vid Skyddsvärnet i Göteborg har hon mött ett stort antal traumatiserade ensamkommande ungdomar. Som redaktör för boken Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021 har hon också tagit del av andras erfarenheter – gode mäns, advokaters, familjehems, kontaktpersoners.

Alla dessa erfarenheter har hon sammanställt i ett dokument, avsett för FN:s kommitté för barnets rättigheter efter regeringens återrapportering dit.

Birgitta Göransson pekar på att regeringen visserligen gett myndigheter olika instruktioner och uppdrag som beskrivs i regeringens tidigare svar till barnrättskommittén. Men det finns ingen som helst uppföljning av hur myndigheterna skött dessa uppdrag, hur det ser ut i verkligheten.

Med exempel ur Den onödiga flyktingkrisen visar hon på rättsosäkerheten i asylutredningar hos Migrationsverket och i asylmål i migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.

– Barnets bästa ska ha företräde framför andra lagar, enligt barnkonventionen, säger Birgitta Göransson. Men Migrationsverket betraktar utlänningslagen som överordnad. Migrationsverket bryter mot många artiklar i barnkonventionen – inte bara dem som rör flyktingbarn.

Hon fortsätter:

– Migrationsverkets verksamhet och arbetssätt kontrolleras och utvärderas inte såsom andra myndigheter inom rättskedjan i Sverige. De av regeringen utlovade utvärderingarna av den tillfälliga asyllagen innan den förlängdes uteblev trots efterfrågan av många instanser och organisationer.

Källa: hämtat från https://stoppautvisningarna.blogspot.se/ med redaktörens tillstånd.

About the Author

- Ingrid Eckerman, initiativtagare till uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! www.eckerman.nu