Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, Apr 3rd, 2017

Säkerställ barns rättssäkerhet i asylutredningar

Barnombudsmannen vill ändra utlänningslagen och föra in barnspecifika asylskäl samt skärpa kraven på att Migrationsverkets asylutredningar anpassas till barn. Myndigheten har granskat hur de mänskliga rättigheterna respekteras för barn på flykt. De har i samtal tagit del av 600 barns och ungas erfarenheter av att komma till Sverige och söka asyl. Man har mött barn i familj och ensamkommande barn.  

– När barnen berättar om sin situation tar de upp tunga upplevelser, men också sina framtidsdrömmar. Barnen uttrycker ofta tacksamhet mot Sverige, men är oroliga över sin situation och önskar att vuxna lyssnade mer på det de har att berätta, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barn tar upp att det tog lång tid att bli registrerad som asylsökande, att utredningarna inte startar och att de sedan tar lång tid. Det upplever många barn som oerhört påfrestande. Barn beskriver också hur utredningen inte anpassas till att de är barn, de har inte förstått frågorna och mötena med Migrationsverket kan upplevas som otrygga. Både pojkar och flickor berättar att de inte har vågat eller orkat ta upp känsliga saker som exempelvis övergrepp eller våld. Flickor som berättat om barnäktenskap eller könsstympning har inte upplevt att de fått följdfrågor eller att detta tagits på allvar. Barn i familj får ofta inte komma till tals alls och får de det så handlar frågorna inte om deras asylskäl.

– Sverige är i grunden en väl fungerande rättsstat, men rättssäkerheten måste också omfatta barn som söker asyl i Sverige. De brister barnen beskriver i utredningarna och möjligheten att få fram sina asylskäl väcker stor oro, säger Fredrik Malmberg.

En del barn har också positiva erfarenheter av asylutredningen och berättar då om ett gott bemötande. När barn tar upp det som fungerar bra i mottagandet beskrivs ofta enskilda personer som engagerat sig och funnits tillgängliga. Det kan exempelvis handla om lärare, personal i elevhälsan eller gode män. Att få gå i skola är något som många barn lyfter fram som mycket viktigt.

Barnombudsmannen förslår till regeringen att de ska stärka barnrättsperspektivet i utlänningslagen och i asylutredningen samt säkerställa trygghet och skydda i barnets boende och vardag, och rätt till utbildning.

Källa: Barnombudsmannen

About the Author