Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Tue, Jul 27th, 2021

Stöd till WHO:s Afrikakontor

Sverige ökar sitt stöd till Världshälsoorganisationen genom extra stöd till organisationens Afrikakontor (WHO AFRO), som nu uppgår till 100 miljoner kronor. Sverige bidrog 2020 med 50 miljoner, vilket nu kompletteras med ytterligare 50 miljoner kronor även för år 2021. Denna utbetalning, från ordinarie biståndsbudget, bidrar både till att stödja organisationens möjlighet att svara på den omedelbara pandemin och även agera för stärkta hälsosystem i framtiden.

Ministern för internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, Per Olsson Fridh säger:

Minister för internationellt utvecklingssamarbete: Per Olsson Fridh. Foto: Ninni Andersson

I tider där stort fokus ligger på att skapa en jämlik tillgång till vaccin är det viktigt att andra behov inte hamnar i skymundan. Det stöd som ges för att främja en globalt rättvis fördelning av vaccin får inte orsaka undanträngningseffekter på andra livsviktiga utvecklingsinsatser. Stödet till Världshälsoorganisationens Afrikakontor går dels till att stärka covid-19-responsen, men också till att stärka organisationen på lång sikt för att hjälpa människor uppnå en bättre hälsa.

Det övergripande målet med stödet är att bidra till ett stärkande av WHO:s arbete på landnivå i Afrika. Det handlar bland annat om kapacitetsutveckling samt stöd till prioriterade hälsoprogram utifrån landspecifika behov och analyser. Behovet att stärka WHO:s arbete på landnivå har tydligt uppmärksammats i ljuset av pandemin allteftersom svagheter i länders hälsosystem uppenbarats. Stärkt regional och nationell kapacitet och förmåga är en viktig komponent i arbetet för bättre global pandemiberedskap.

En genomgång av Världshälsoorganisationens arbete i Afrika utfördes förra året med hjälp av svenskt stöd. Genomgången visar på behovet av att stärka organisationens landkontor i Afrika. Det svenska stödet hjälper WHO AFRO att bygga vidare på slutsatserna från genomgången, och att inleda ett betydande förbättringsarbete. Processen att genomföra rekommendationerna inleddes under 2020, och fortsätter under 2021. Under nästa fas kommer samtliga 47 länder i WHO:s AFRO-region inkluderas i genomförandet.

About the Author