Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Mon, Feb 20th, 2017

Undantag ska underlätta för asylsökanden

Under regeringssammanträdet i torsdags, den 16 februari, beslutade regeringen om en lagrådsremiss som syftar till att stärka samhällets beredskap för att hantera extraordinära flyktingsituationer. I lagrådsremissen föreslås att regeringen ska ges möjlighet att göra undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen för att underlätta möjligheten att ge asylsökanden tak över huvudet i situationer när antalet asylsökande är särskilt omfattande.

När ett stort antal asylsökande sökte sig till Sverige under hösten 2015 var det svårt att tillgodose behovet av boenden för asylsökande. Erfarenheterna från 2015 gör att regeringen nu föreslår en ändring i plan- och bygglagen som ska göra det lättare att etablera nya boenden för asylsökande, om det uppstår en liknande situation i framtiden.

– Efter den situation som uppstod 2015 är det tydligt att Sverige behöver verktyg för att hantera extraordinära situationer och snabbare kunna skapa trygghet för enskilda såväl som kommuner och myndigheter. Undantaget i plan- och bygglagen stärker möjligheterna att agera när liknande situationer uppstår i framtiden, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Enligt förslaget i lagrådsremissen ska regeringen ha möjlighet att meddela föreskrifter om undantag från flera olika bestämmelser i plan- och bygglagen. Det kan bland annat avse undantag från intressen som normalt ska beaktas vid planläggning och från bestämmelserna i plan- och bygglagen gällande bland annat bygg-, rivnings- och marklov.

Förslaget avser enbart möjligheten att besluta om undantag för att anordna nya anläggningsboenden, det vill säga, sådana boenden där asylsökande bor under den tid som asylprocessen pågår. Bemyndigandet ska enbart gälla tillfälliga åtgärder – i förslaget anges att föreskrifter om undantag enbart ska få omfatta åtgärder som pågår under högst tre år. Det bör dock understrykas att regeringen inte ser något behov av föreskrifter om undantag inom överskådlig framtid.

Förslaget är en del av regeringens arbete att genomföra den migrationspolitiska överenskommelsen som regeringen har kommit överens om tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.

Källa: Regeringen

About the Author