Mellanöstern och Nordafrika Tidningen
Published On: Fri, Dec 9th, 2016

Uppfattningar om arbetssökandes utseende påverkar möjligheten att ta del av arbetsmarknadsutbildning

Individer som uppfattas ha ett stereotypt svenskt utseende har större chans än andra att bli rekommenderade en arbetsmarknadsutbildning av manliga arbetsförmedlare. Detta visar en ny undersökning som initierats av Arbetsförmedlingen och genomförts tillsammans med forskare från Stockholms universitet.

Under 2012 deltog 436 arbetsförmedlare i en undersökning där de fick möta ett antal fiktiva arbetssökande via ett datorprogram. Utifrån bild, röst och bakgrundsegenskaper skulle de sedan bedöma om de sökande skulle rekommenderas till en arbetsmarknadsutbildning, om de skulle klara utbildningen och om de sedan skulle få jobb. Upplägget var tänkt att motsvara riktiga möten och beslut på Arbetsförmedlingen.

Manliga arbetsförmedlare prioriterar de som uppfattas ha ett stereotypt svenskt utseende

Författarna finner att manliga förmedlare i högre utsträckning rekommenderar arbetssökande som uppfattas ha ett stereotypt svenskt utseende till att få gå en arbetsmarknadsutbildning.

– Vi var intresserade av hur stereotypa uppfattningar om en persons utseende påverkar arbetsförmedlares bedömningar och beslut. Vi tolkar våra resultat som att stereotyper kopplade till utseende spelar roll, till exempel finner vi att arbetssökande som uppfattas ha ett stereotypt svenskt utseende även förknippas med andra positiva egenskaper såsom ordentlig och ambitiös. Vi ser också att både män och kvinnor förknippar ett “stereotypt svenskt utseende” med en högre förmåga att klara av att genomföra utbildningen. Däremot är det bara männen som låter uppfattningen om utseende påverka deras rekommendationer, säger Magnus Rödin som är en av flera rapportförfattare.

job-line-1024x768

En jämförelse mellan arbetssökande som i högst och lägst grad uppfattas ha ett stereotypt svenskt utseende visar att chansen att bli rekommenderad en utbildning är cirka 50 procent högre för de förstnämnda.

– Med tanke på att undersökningen har genomförts i en konstruerad miljö bör resultaten tolkas försiktigt och kan inte direkt generaliseras till den verksamhet som bedrivs på Arbetsförmedlingen idag, säger Magnus Rödin. Resultaten är dock snarlika de som tidigare hittats i studier som till exempel studerar arbetsgivares anställningsbeteende.

De som uppfattas tala med brytning ges företräde till utbildningen

Rapportförfattarna ser vidare att vid valet mellan två arbetssökande som uppfattas på liknande sätt vad gäller stereotypt svenskt utseende, prioriteras de arbetssökande som uppfattas tala svenska med brytning. Under den tidsperiod som undersökningen genomfördes fanns ett ökat fokus på personer födda utanför Europa som bedömdes ha det extra svårt på arbetsmarknaden. Att tala svenska med brytning kan ses som en signal om att den arbetssökande tillhör denna grupp.

– Förmedlarna tycks i detta avseende agera efter de riktlinjer som fanns vid Arbetsförmedlingen under den här perioden, att ge stöd till de arbetssökande som har svårast att få en anställning, säger Gülay Özcan.

Undersökning med experimentellt upplägg

Undersökningen genomfördes i flera steg: arbetssökande läste in meddelanden och fotograferades, en grupp arbetsförmedlare karaktäriserade bilderna och rösterna och en annan grupp fick bedöma hur de trodde att andra förmedlare bedömt sökandeprofilerna utifrån förmåga att klara av en arbetsmarknadsutbildning, chans till anställning samt vilka som skulle rekommenderas till utbildningen. Upplägget syftar till att fånga uppfattningar om utseende och hur dessa påverkar bedömningar, samtidigt som man tar hänsyn till andra faktorer som kan påverka besluten.

About the Author

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>